Πέθανε ο πρώην βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Μανώλης

19
ÍÁÕÐËÉÏ-Ï ðñþçí âïõëåõôÞò ÃéÜííçò Ìáíþëçò êáé ìÝ÷ñé ðñüôéíïò åðéêåöáëÞò ôïõ óõíäéêáëéóôéêïý ôïìÝá ôïõ êüììáôïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò óå óõíÝíôåõîç ðïõ Ýäùóå óÞìåñá ÓÜââáôï 25 Öåâñïõáñßïõ óôá ôïðéêÜ ìÝóá åíçìÝñùóçò ôçò Áñãïëßäáò áíáêïßíùóå ôçí ðñïó÷þñçóÞ ôïõ óôï íåïúäñõèÝí êüììá "ÁíåîÜñôçôïé ¸ëëçíåò" ðïõ áíáêïßíùóå ìÝóù ôùí ìÝóùí êïéíùíéêÞò äéêôýùóçò (facebook, twitter) ï áíåîÜñôçôïò âïõëåõôÞò ÐÜíïò ÊáììÝíïò ÷èÝò ôï ðñùß .(eurokinissi-Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò)

Σε ηλικία 69 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Μανώλης, πρώην βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας και επί σειρά ετών στέλεχος της ΓΣΕΕ.