Κρυφά μνημόνια προτείνει η Κομισιόν

Τον νέο δρόμο για τη μείωση του δημόσιου χρέους στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ανακοίνωσε η Κομισιόν. Σύμφωνα με την εισήγηση που κατέθεσε η επιτροπή, το ανώτατο ποσοστό του ελλείμματος διατηρείται στο 3% του ΑΕΠ και του 60% του ΑΕΠ για το χρέος, αλλά με περισσότερη ευελιξία. Οσο μεγαλύτερες θα είναι οι δεσμεύσεις μιας χώρας σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, τόσο μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο προσαρμογής θα δίνεται για τη μείωση του χρέους της.Συγκεκριμένα, η επιτροπή προτείνει πορεία δημοσιονομικής προσαρμογής η οποία θα καλύπτει περίοδο τεσσάρων ετών. Αυτή η πορεία προσαρμογής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το χρέος των κρατών-μελών με σημαντικές ή μεσαίες προκλήσεις χρέους θα τεθεί σε εύλογη καθοδική πορεία και ότι το έλλειμμα θα παραμείνει αξιόπιστα κάτω από την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ που ορίζεται στη συνθήκη.

Στη συνέχεια, τα κράτη-μέλη θα υποβάλουν σχέδια που θα καθορίζουν τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική πορεία τους και τις δεσμεύσεις προτεραιότητας για τις μεταρρυθμίσεις και τις δημόσιες επενδύσεις. Τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να ζητήσουν μεγαλύτερη περίοδο προσαρμογής, επεκτείνοντας την πορεία της δημοσιονομικής προσαρμογής έως και τα τρία χρόνια, δηλαδή συνολικά επτά χρόνια. Σε αντάλλαγμα, όμως, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δεσμευτούν σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα του χρέους και ανταποκρίνονται σε κοινές προτεραιότητες και στόχους της Ε.Ε.