Η κεφαλή Σφίγγας από το λόφο Καστά στο μουσείο της Αμφίπολης

Óõíå÷ßæïíôáé ïé áíáóêáöéêÝò åñãáóßåò áðü ôçí ÊÇ Åöïñåßá Ðñïúóôïñéêþí êáé Êëáóéêþí Áñ÷áéïôÞôùí, óôïí Ôýìâï ÊáóôÜ, Áìößðïëçò. Ôï ÓÜââáôï (18/10) êáé ôç ÄåõôÝñá (20/10) ðñï÷þñçóå ç áíáóêáöÞ óå üëç ôçí åðéöÜíåéá óôï åóùôåñéêü ôïõ ôÝôáñôïõ ÷þñïõ (4,5×6ì.) êáé óå âÜèïò ìÝ÷ñé 5,20 ì. áðü ôçí êïñõöÞ ôçò èüëïõ. (EUROKINISSI/ÕÐ. ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ)

Στα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Αμφίπολης περιλαμβάνεται πλέον η κεφαλή της Σφίγγας από το μνημείο του Τύμβου Καστά.

Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημερώνει: «Το έργο στο Ταφικό Μνημείο του Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος με ευθύνη της Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ».

«Στα μέσα του Μαΐου ξεκίνησε μια εργασία υψηλή εξειδίκευσης: η αντικατάσταση της προσωρινής στερεωτικής διάταξης – υποστύλωσης του Μνημείου με νέα.