Ελληνικός Χρυσός: Στρατηγικός οδικός χάρτης προς την έναρξη της λειτουργίας του έργου των Σκουριών

Η εταιρία παρουσίασε τον οδικό χάρτη με τα οικονομικά και λειτουργικά βήματα προς την πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης στη ΒΑ Χαλκιδική.

Με βασικό στόχο το μετασχηματισμό των Μεταλλείων Κασσάνδρας σε μια σύγχρονη, αποτελεσματική και υγιή επιχείρηση παρουσιάστηκε ο Στρατηγικος οδικός χάρτης της Ελληνικός Χρυσός για την προσεχή τριετία (2021-2024). Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει ενισχυμένες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας και ταυτόχρονα την καλλιέργεια συνθηκών μακροπρόθεσμης ευημερίας και προόδου για την τοπική κοινωνία και τη χώρα.

Σημαντικά ορόσημα για την μετατροπή του ορυκτού πλούτου της Χαλκιδικής σε πηγή ευημερίας για όλους

Κεντρικό ορόσημο του οδικού χάρτη αποτελεί η έναρξη των προπαρασκευαστικών κατασκευών στο έργο των Σκουριών, καθώς και στην ολοκλήρωση του εργοστασίου εμπλουτισμού. Ως αποτέλεσμα, γίνεται το πρώτο βήμα -και μάλιστα με ίδια κεφάλαια της Ελληνικός Χρυσός-  με την επανέναρξη των εργασιών που θα επηρεάσουν θετικά την τοπική απασχόληση και την ανάπτυξη ήδη από τις αρχές του 2022.

Ακόμα, πρόσθετοι πόροι και περαιτέρω επενδύσεις θα κατευθυνθούν σε νέες τεχνολογίες και σύγχρονες πρακτικές με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, της ψηφιοποίησης και της παραγωγικότητας στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, καθώς και την αύξηση των σημερινών επιπέδων παραγωγής του, από 400ktn/έτος σε 650ktn/έτος.

Επίσης, το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών το οποίο αντιμετωπίζει έλλειψη αποθεμάτων μεταλλεύματος θα εισέλθει πλήρως σε φάση γεωλογικής έρευνας με στόχο την επιβεβαίωση νέων βιώσιμων αποθεμάτων που θα παρατείνουν τη διάρκεια της ζωής του μεταλλείου. Παράλληλα προβλέπεται ενίσχυση του μεταλλείου της Ολυμπιάδας με μεταφορά της πλειοψηφίας του προσωπικού από τις Μαύρες Πέτρες ώστε να αυξηθεί δυναμικά η ενίσχυση της παραγωγής.

Στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζόμενων τόσο της Ελληνικός Χρυσός, όσο και της περιοχής.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες στην μεταλλευτική οδηγούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεταλλείων, συνεπώς η κατάρτιση των εργαζομένων με γνώμονα την απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων κρίνεται απαραίτητη.

Πρότυπο κέντρο τεχνικής κατάρτισης ανοιχτό και στην τοπική κοινωνία

Σε αυτό το πλαίσιο η Ελληνικός Χρυσός θα αναπτύξει ένα πρότυπο κέντρο τεχνικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στο Στρατώνι που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την όλη μεταλλευτική διαδικασία. Κατά πρώτο λόγο, θα προσφέρει υψηλή τεχνική κατάρτιση και προγράμματα δεξιοτήτων ηγεσίας και διοίκησης σε εργαζόμενους της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει γνώσεις που θα ανταποκρίνονται στις μελλοντικές ανάγκες της, εκπαιδεύοντας το προσωπικό στις νέες ειδικότητες που θα χρειαστούν στο state-of-the-art μεταλλείο των Σκουριών (πλήρως ηλεκτρικό με τεχνολογία τηλεκατευθυνόμενης εξόρυξης).

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδεύσεις θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται  με οδηγό τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στον συγκεκριμένο τομέα, πάντοτε με γνώμονα την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και αξιοπιστίας. Ακόμα αξίζει να αναφερθεί ότι θα γίνεται πρακτική εφαρμογή στα ίδια τα μεταλλεία και θα παρέχονται σχετικές πιστοποιήσεις στους εκπαιδευόμενους.

Διαχρονική δέσμευση συνεισφοράς στην τοπική ανάπτυξη

Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να αναφερθεί ότι η Ελληνικός Χρυσός έχει πραγματοποιήσει ήδη σειρά σημαντικών επενδύσεων στην περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής, επενδύοντας 24 εκατ. συνολικά για έργα υποδομής, κοινωνικής προστασίας, καθώς και για τη στήριξη του αθλητισμού και του πολιτισμού.

Επίσης, στην 4ετία την οποία καλύπτει ο Στρατηγικός Οδικός Χάρτης η εταιρεία αναμένεται να ολοκληρώσει  νέα σημαντικά έργα υποδομής ύψους 15 εκατ. Ευρώ, για τα οποία ήδη αναμένεται να ξεκινήσει η διαβούλευση με το Δήμο Αριστοτέλη προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο υλοποίησης και να δρομολογηθούν αυτά που θα έχουν τη μεγαλύτερη ωφέλεια για τον τόπο.

Σε αυτό το σημείο  να υπενθυμίσουμε ότι στο πλαίσιο της Νέας Επενδυτικής Συμφωνίας θα υλοποιηθούν έργα ύψους 70 εκατ. στο Δήμο Αριστοτέλη, γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο πρόγραμμα που υλοποιείται σε ένα μόνο δήμο με πολύ μεγάλα μακροπρόθεσμα οφέλη για την τοπική κοινωνία, ενώ η περιοχή θωρακίζεται  και για μετά το τέλος της μεταλλευτικής περιόδου.

Συνεκτικό σχέδιο για τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο στήριξης και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της τοπικής κοινότητας από την Ελληνικός Χρυσός, με γνώμονα μια συμπεριληπτική ανάπτυξη και ευημερία στην περιοχή, τα οφέλη της οποίας θα καρπωθούν οι κάτοικοι της ΒΑ Χαλκιδικής.

Ένα πρότυπο κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης θα προσφέρει πολύτιμα γνωστικά και επαγγελματικά εφόδια στους κατοίκους της περιοχής, διευρύνοντας τους πνευματικούς ορίζοντες τους με τη δημιουργία νέων προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης και προόδου. Σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά εργασίας είναι πολύ κρίσιμο οι  κάτοικοι της περιοχής να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον, αξιοποιώντας τις δεξιότητες αυτές στον ίδιο τους τον τόπο.