Έρχονται αλλαγές στην υγεία

ÅêäÞëùóç ãéá ôá åãêáßíéá äýï íÝùí ãñáììéêþí åðéôá÷õíôþí ôïõ ÔìÞìáôïò Áêôéíïèåñáðåßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìéáêïý Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ «Áôôéêüí» ðáñáïõóßá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðç Ðáõëüðïõëïõ ðïõ îåíáãÞèçêå óôïõò ÷þñïõò üðïõ åãêáôáóôÜèçêáí êáé ëåéôïõñãïýí ôá íÝá ìç÷áíÞìáôá êáé åíçìåñþèçêå áðü ôïõò åéäéêïýò ãéá ôéò äõíáôüôçôÝò ôïõò, ÐÝìðôç 14 Öåâñïõáñßïõ 2019. Ç äùñåÜ áðü ôï ºäñõìá Óôáýñïò ÍéÜñ÷ïò óôï «Áôôéêü» íïóïêïìåßï îåðÝñáóå ôá 4 åêáô. åõñþ ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç êáé ëåéôïõñãßá ôùí äýï íÝùí ãñáììéêþí åðéôá÷õíôþí êáé ôçí áíáâÜèìéóç åíüò åðéôá÷õíôÞ ðïõ Þäç õðÞñ÷å óôï íïóïêïìåßï. Ôï ºäñõìá Óôáýñïò ÍéÜñ÷ïò áíÝëáâå ôç óõíôÞñçóç üëùí ôùí ìç÷áíçìÜôùí ãéá ôá åðüìåíá äýï ÷ñüíéá, êáèþò êáé ôï êüóôïò åêðáßäåõóçò üóùí èá ÷åéñßæïíôáé áõôÜ ôá õðåñóýã÷ñïíá ìç÷áíÞìáôá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας το «Έθνος της Κυριακής», οι περισσότερες εξ αυτών ήταν έτοιμες ήδη από τότε που η Ν∆ ήταν στην αντιπολίτευση και θα προωθηθούν σταδιακά είτε μεμονωμένες είτε εντασσόμενες σε άλλα νομοσχέδια. Οι αλλαγές αυτές στοχεύουν στο σύνολο των λειτουργιών των οργανισμών και των φορέων, καθώς και στο ΕΣΥ, αφού σύμφωνα µε το σχέδιο που επεξεργάζεται η ηγεσία του υπουργείου Υγείας όλες οι δομές θα «σαρωθούν» και θα αλλάξουν τόσο τρόπο λειτουργίαςμ όσο και πρόσωπα.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη πριν από τα νέα αυτά μέτρα, θα προηγηθούν οι ρυθμίσεις και οι αλλαγές που αφορούν στην πρόληψη ασθενειών µε δωρεάν εξετάσεις για όλους αλλά και επίσπευση των διαδικασιών για τις εξετάσεις των καρκινοπαθών.

Δωρεάν εξετάσεις και… SMS
Έτσι λοιπόν, το πρώτο «πακέτο» θα αφορά σε δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του µαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, ενώ την ίδια στιγμή θα τεθεί σε εφαρμογή ειδικός μηχανισμός στα νοσοκομεία ώστε να εισάγονται µε διαδικασίες – εξπρές οι καρκινοπαθείς για εξετάσεις και διάγνωση της νόσου.

Στη συνέχεια, θα υλοποιηθεί το σχέδιο ενημέρωσης, ακόμα και µε SMS, σχετικά µε το πότε πρέπει να πραγματοποιούν προληπτικές εξετάσεις για όλες τις νόσους, ανάλογα µε την ηλιακή ομάδα στην οποία ανήκουν. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι η ρύθμιση αυτή θα αφορά το σύνολο των ασφαλισμένων.