Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τα διπλώματα οδήγησης

Äåýôåñç çìÝñá óõæÞôçóçò ãéá ôçí øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí «Ñõèìßóåéò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí, äéáôÜîåéò ãéá ôçí øçöéáêÞ äéáêõâÝñíçóç êáé Üëëá åðåßãïíôá æçôÞìáôá». ÐÝìðôç 8/8/2019. (Eurokinissi/ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ ÌÉ×ÁËÇÓ)

Ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση, κατά πλειοψηφία, του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για τα διπλώματα οδήγησης και ρυθμίσεις θεμάτων άλλων υπουργείων.

Το νομοσχέδιο που συζητείται με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η ΝΔ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ καταψήφισαν και η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια.

Αποχώρησε το ΚΚΕ -Αρνήθηκε να ψηφίσει η ΜέΡΑ25

Το ΚΚΕ είχε αποχωρήσει από τη συζήτηση διαμαρτυρόμενο για τη διαδικασία συζήτησης, ενώ η ΜεΡΑ25 αρνήθηκε να ψηφίσει.

Από το νομοσχέδιο, αποσύρθηκε το επίμαχο άρθρο που αφορούσε μεταφορά αρμοδιοτήτων για ορισμένα θέματα από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Μετά τις έντονες αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούσε είτε να υπάρχει η υπογραφή και του αρμόδιου υπουργού Δικαιοσύνης είτε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση αποφάσισε να καταθέσει τις νέες ρυθμίσειςτην Παρασκευή στην Ολομέλεια ενσωματωμένες σε τροπολογία.