Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει με συνέπεια τις ελληνικές επιχειρήσεις

Με αναπτυξιακή στρατηγική, η Τράπεζα Πειραιώς, ακόμη και στις συνθήκες της πανδημίας, στήριξε τους πελάτες της, ενισχύοντας τα επενδυτικά τους σχέδια και διευκολύνοντας την παροχή ρευστότητας. Mόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι εκταμιεύσεις ως το τέλος του 2021 θα υπερβούν το 1 δισ. ευρώ σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Η Τράπεζα Πειραιώς, από την έναρξη ήδη της πανδημίας, προσάρμοσε τη δραστηριότητά της στα νέα δεδομένα και διαμόρφωσε καινοτόμα εργαλεία για να στηρίξει τους πελάτες της. Ως η μεγαλύτερη Τράπεζα της χώρας, είχε τον κρίσιμο ρόλο να πρωταγωνιστήσει σε πρωτοβουλίες ενίσχυσης ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, με καινοτόμες προτάσεις και αποτελεσματικές ενέργειες, στηρίζοντας περισσότερες από 9.000 επιχειρήσεις.

Ειδικά στην Εμπορική Τραπεζική:

  1. Παρασχέθηκαν moratoria σε 1.300 πελάτες, συνολικού υπολοίπου χρηματοδοτήσεων € 1,2 δισ.
  2. Με συντονισμένες επικοινωνίες, τηλεφωνικές και μέσω e mails, οι πελάτες ενημερώθηκαν για τις ευχέρειες που είχαν αναφορικά με την αναστολή πληρωμής των επιταγών εκδόσεώς τους, την αναστολή των δόσεων των δανείων τους (moratoria), γ) την επιδότηση των τόκων των δανείων τους.
  3. Παράλληλα, με την κοινοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων ενίσχυσης της ρευστότητας των Επιχειρήσεων με Κεφάλαια Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, μέσω ΤΕΠΙΧ και Ταμείου Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα), καθώς και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου (EIF), η Τράπεζα ανέλαβε πρωτοβουλία ενημέρωσης των πελατών, με προσωποποιημένα μηνύματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες, πληροφορώντας τους σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων.

Μόνο από τα χρηματοδοτικά εργαλεία αυτά, και εκτός των προβλεπόμενων εκταμιεύσεων κάλυψης τακτικών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκαν 2.059 εκταμιεύσεις συνολικού ποσού 1,2 δισ. στο σύνολο των πληττόμενων κλάδων της οικονομίας , σε σύνολο εκταμιεύσεων 1,4 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, οι εκταμιεύσεις 2020 και 2021 πραγματοποιήθηκαν μέσων των ακόλουθων προγραμμάτων:

•  Συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για την παροχή ρευστότητας μέσω των προγραμμάτων του Ταμείου Εγγυοδοσίας και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.

•  Επέκταση της υφιστάμενης συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF) στο πλαίσιο του προγράμματος COSME για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

•  Ενεργοποίηση και αξιοποίηση όλων των εργαλείων από τις υφιστάμενες συνεργασίες της Τράπεζας Πειραιώς, με προτεραιότητα την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, όπως ενδεικτικά EIB COVID response for SMEs, ESIF Greece Guarantee Fund, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IfG)         

Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που δίνουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα που θα στηρίξουν τις επενδυτικές πρωτοβουλίες των ελληνικών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Αναπτυξιακού Νόμου, κεφάλαια συνολικού ποσού την 5ετία 2021 – 2026 €80 δισ., με μόχλευση από τις Τράπεζες και τους ιδιώτες επενδυτές, θα υποστηρίξουν €160 δισ. επενδύσεις , ενδυναμώνοντας σημαντικά το ΑΕΠ της    χώρας.

Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), κεφάλαια ύψους € 31 δισ. θα υποστηρίξουν άμεσα ή έμμεσα την ενίσχυση των υποδομών της χώρας και τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Επενδύοντας σε δράσεις όπως ο Ψηφιακός μετασχηματισμός, η πράσινη ανάπτυξη, η εξωστρέφεια, η συγχώνευση και εξαγορά επιχειρήσεων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την έρευνα και καινοτομία . Τα χρήματα αυτά θα μοχλευτούν από το Τραπεζικό σύστημα και τους επενδυτές και θα συνδράμουν στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης για τα επόμενα 5 έτη.

Παράλληλα, μέσω του ΕΣΠΑ η κύρια έμφαση δίνεται στις ενισχύσεις και δράσεις με προτεραιότητα τους άξονες Επιχειρηματικότητα, Ενέργεια – Κλίμα, Ψηφιακές δράσεις, Περιφέρειες και Δίκαιη Μετάβαση με συνολικά €26,6 δισ.

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης θα συμβάλλει με 18,5 δισ. ενώ ο Αναπτυξιακός Νόμος συμπληρώνει τις προγραμματισμένες κρατικές ενισχύσεις της επόμενης πενταετίας.

Η συμβολή της Τράπεζας Πειραιώς στην διαδικασία αξιολόγησης και χρηματοδοτικής υποστήριξης των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων, θα είναι σημαντική και θα επιδράσει καταλυτικά στην διαμόρφωση της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία.

Ειδικότερα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Τράπεζα αναλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με σκοπό: 

α) την ενημέρωση των υποψηφίων επενδυτών για τα νέα δεδομένα,

β) την ενημέρωση για τα αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία,

γ) την ενημέρωση για τις επενδυτικές ευκαιρίες,

ενώ με μια σειρά εσωτερικών μετασχηματισμών στοχεύει στην απόλυτη εξυπηρέτηση του πελάτη.